• Správa za školský rok 2014/2015

    • § 2. ods. 1 a

     Základné identifikačné údaje

     Názov školy

     Gymnázium Jána Chalupku

     Adresa školy

     Štúrova 13, Brezno

     Telefón - riaditeľ

     048/611 2890

     Telefón - sekretariát

     048/611 4047

     Telefón - zástupkyňa riaditeľa

     048/611 5822

     E- mail

     skola@gymbrezno.edu.sk

     WWW stránka

     www.gymbrezno.edu.sk

     Zriaďovateľ

     Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Priezvisko, meno

     Telefón

     Služ. mobil

     e-mail

     Riaditeľ

     PhDr. Glembek Miroslav

     048/6112890

     0911 209 005

     riaditel@gymbrezno.edu.sk

     Zástupca

     Ing. Šteňová Jana

     048/6114047

     0903 537 513

     stenovajana@gmail.com

     Hospodárka školy

     Bc. Mojžišová Adriana

     048/6114047

      

     skola@gymbrezno.edu.sk

     Hospodárka školy

     Grisniková Anna

     048/6114047

      

     skola@gymbrezno.edu.sk

     Rada školy

      

     Titl., priezvisko, meno

     Kontakt

     predseda

     MUDr. Wolframová Eva

      

     zvolení zástupcovia:

      

      

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Grexa Miroslav

      

      

     PaedDr. Valová Katarína

      

     ostatní zamestnanci

     Grisniková Anna

      

     zástupcovia rodičov

     Ing. Baťko Peter

      

      

     Ing. Ivan Kupčok

      

      

     Balcar Rastislav

      

     zástupca žiakov

     Giertlová Veronika

      

     delegovaní zástupcovia:

      

      

     zástupca zriaďovateľa

     Mgr.Kováč Imrich

      

      

     Ing. Demian Jaroslav

      

      

     MUDr. Wolframová Eva

      

      

     Mgr.Belohorcová Darina

      

      

     Rada školy bola koncipovaná podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Má 11 členov.

     Rada školy zasadala štyrikrát. Zaoberala sa dosahovanými výchovno-vyučovacími výsledkami, plnením strategického plánu školy, plánom výkonov na ďalší rok, prípravou, priebehom a výsledkom maturitných skúšok, materiálno- technickým zabezpečením výuky, zvlášť problémom stravovania a pod.

     Poradné orgány školy

     Názov MZ a PK

     Vedúci

     Zastúpenie predmetov

     Poznámka

     Pedagogická rada

     PhDr. Glembek Miroslav

      

      

     PK jazyk a komunikácia

     PhDr. Jakubčová Danka

     SJL, AJ, NJ, RJ, FRJ

      

     PK človek a príroda

     PaedDr. Chlebušová Jana

     BIO, CHE, FYZ

      

     PK človek a spoločnosť

     PhDr. Babic Jaroslav

     DEJ, OBN, NAS

      

     PK človek a hodnoty

     PaedDr. Nemčoková Dagmar

     ETV, NBV

      

     PK matematika a práca s informáciami

     Mgr. Vančová Eva

     MAT, INF

      

     PK umenie a kultúra

     Mgr. Kňazeová Ivana

     UKL, VYV, HUV

      

     PK zdravie a pohyb

     PaedDr. Aneštík Peter

     TEV, TSV

      

      

      

      

      

     Výchovný poradca

     Mgr. Grexa Miroslav

      

      

     Sekcia triednych učiteľov

     PaedDr. Valová Katarína

      

      

     Koordinátor prevencie drogových závislostí

     Mgr. Pauliaková Erika

      

      

     Koordinátor environmentálnej výchovy

     Mgr. Zemanová Andrea

      

      

     Koordinátor žiackej rady

     Mgr. Struhár Daniel

      

      

      

     Predmetové komisie rokovali štyrikrát. Zaoberali sa procesom plánovania - interakciou medzi pracovným plánom školy a plánmi predmetových komisií, riešili problémy vo výuke jednotlivých predmetov, klasifikáciou žiakov, prípravou maturitných skúšok, dodržiavaním časovo-tematických plánov a ďalšími problémami.

     § 2. ods. 1 b

     Údaje o počte žiakov

     Počet žiakov školy: 328

     Počet tried: 14

      

      

      

     Podrobnejšie informácie:

     Trieda

     Počet žiakov

     z toho ŠVVP

     prima

     20

      

     sekunda

     17

      

     kvarta

     24

      

     kvinta

     14

      

     septima

     16

      

     oktáva

     26

      

     I.A

     22

      

     I.B

     24

      

     II.A

     18

      

     II.B

     26

     1

     III.A

     32

      

     III.B

     29

     1

     IV.A

     31

      

     IV.B

     29

      

     § 2. ods. 1 d

     Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

     Štvorročné štúdium

     Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 68 / 39 dievčat

     Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 3 /1 dievča

     Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 43 / 16 dievčat

     Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: 43 / 16 dievčat

     Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: 46 / 19 dievčat

     Osemročné štúdium

     Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 21 / 15 dievčat

     Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / 0

     Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 20 / 14 dievčat

     Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: 20/14 dievčat

     Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: 20 / 14 dievčat

      

      

     Gym 8.roč

     Gym 4.roč

     prihlásení

     21

     68

     prijatí

     20

     43

      

      

     § 2. ods. 1 e

     Klasifikácia tried

     Trieda

     ANJ

     BIO

     CVF

     CVF

     CVF

     CVC

     CMAT

     CVM

     CEJ

     DEJ

     DEU

     ESV

     ETV

     FRJ

     prima

     1,5

     1,3

      

      

      

      

      

      

      

     1,6

      

      

     1

     1,11

     sekunda

     1,75

     1,44

      

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

     1

      

     kvarta

     1,67

     1,88

      

      

      

      

      

      

      

     1,79

      

      

     1

      

     kvinta

     1,62

     2,31

      

      

      

      

      

      

      

     1,46

      

      

     1

      

     septima

     1,75

     1,75

      

      

      

      

      

      

      

     1,69

      

      

      

     1,47

     oktáva

     2,15

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,2

      

      

      

     I.A

     1,77

     1,59

      

      

      

      

      

      

      

     1,45

      

      

     1

      

     I.B

     1,71

     1,83

      

      

      

      

      

      

      

     2,38

      

      

     1

      

     II.A

     1,78

     2,22

      

      

      

      

      

      

      

     1,67

      

      

     1

      

     II.B

     1,88

     2

      

      

      

      

      

      

      

     1,8

      

      

     1

      

     III.A

     2,22

     1,72

      

      

      

      

      

      

      

     1,53

      

      

      

     1,2

     III.B

     1,69

     1,66

      

      

      

      

      

      

      

     1,41

      

      

      

      

     IV.A

     2,29

     1,94

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

     1,62

     IV.B

     2,03

     1,67

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,67

      

      

      

      

     Trieda

     FYZ

     GEG

     HUV

     CHE

     INF

     INF

     KAJ

     KNJ

     KNJ

     KRJ

     KFJ

     LIS

     MAT

     NBV

     prima

     1,45

     1,65

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,6

     1

     sekunda

     1,63

     1,56

     1

     1

     1,06

      

      

      

      

      

      

      

     1,63

     1

     kvarta

     1,67

     2

      

     1,33

     1,13

      

      

      

      

      

      

      

     2,04

     1

     kvinta

     2,77

     1,77

      

     1,62

     1

      

      

      

      

      

      

      

     2,31

     1

     septima

     2,13

     1,56

      

     1,44

     1,31

      

     1,75

      

      

      

      

      

     2,44

      

     oktáva

     2,27

     1,58

      

      

      

      

     1,92

     1

      

     1

      

      

     2,46

      

     I.A

     2,23

     1,55

      

     1,27

     1,23

      

      

      

      

      

      

      

     2,14

     1

     I.B

     2,92

     2,13

      

     1,5

     1,08

      

      

      

      

      

      

      

     2,54

     1

     II.A

     2,44

     1,56

      

     2,17

     1,22

      

      

      

      

      

      

      

     2,28

     1

     II.B

     2,4

     2

      

     1,8

     1,28

      

      

      

      

      

      

      

     2,56

     1

     III.A

     2,34

     1,28

      

     1,38

     1,03

      

     1,67

      

      

      

      

      

     2,34

      

     III.B

     2,03

     1,31

      

     1,45

     1,17

      

     1,76

     2,62

      

      

      

      

     2,28

      

     IV.A

      

      

      

     1

      

     1,21

     1,94

      

      

      

      

      

     1,83

      

     IV.B

      

      

      

     1,33

      

     1

     2,2

     3

      

     1

      

      

     2,83

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Trieda

     NOS

     NEJ

     OBN

     PLX

     RUJ

     SAJ

     SEB

     SED

     SEF

     SEG

     SEC

     SEN

     prima

      

     1,55

     1,15

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

     sekunda

      

      

     1,19

      

     1,38

      

      

      

      

      

      

      

     kvarta

      

     1,91

     1,5

      

     1,69

      

      

      

      

      

      

      

     kvinta

      

     2,38

      

      

     1,8

      

      

      

      

      

      

      

     septima

      

      

     1,38

      

     2

      

     1,6

      

     1

      

     1,5

     2,11

     oktáva

     1,46

     1,17

      

      

     2,07

      

     1,6

     1

     1

     2

     1

     1

     I.A

      

     2

      

      

     1,54

      

      

      

      

      

      

      

     I.B

      

     2,24

      

      

     1,43

      

      

      

      

      

      

      

     II.A

      

     2,11

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.B

      

     2,16

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     III.A

      

     2,09

     1,25

      

      

      

     1,54

      

     1

     1,86

     1,43

     1

     III.B

      

     2,46

     1,45

      

     1,69

      

     1,57

      

     1,5

     1,33

     1,69

     1,33

     IV.A

      

      

     1,45

      

     2,06

     2

     2

     1

     1,17

     1,33

     1

     1

     IV.B

      

     2,41

     1,38

      

      

     1,95

     1,67

     1

     2,5

     1,88

     1,33

     1

      

     Trieda

     SEM

     SNJ

     SON

     SSJ

     SJL

     SPS

     SPR

     TEC

     TECH

     TSV

     TEV

     UKL

     VYU

     VYV

     prima

      

      

      

      

     1,4

      

     1

      

      

     1

      

      

      

     1

     sekunda

      

      

      

      

     1,44

      

     1

     1

      

     1

      

      

      

     1

     kvarta

      

      

      

      

     1,96

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

     kvinta

      

      

      

      

     1,92

      

     1

      

      

     1,25

      

     1

      

      

     septima

     2

      

      

      

     1,38

      

     1

      

      

     1,13

      

     1

      

      

     oktáva

     1,75

      

      

      

     1,65

     2,5

     1

      

      

      

     1,04

      

      

      

     I.A

      

      

      

      

     1,77

      

     1

      

      

     1

      

     1

      

      

     I.B

      

      

      

      

     2,25

      

     1

      

      

     1,09

      

     1

      

      

     II.A

      

      

      

      

     1,61

      

     1

      

      

     1,17

      

     1

      

      

     II.B

      

      

      

      

     1,8

      

     1

      

      

     1,21

      

     1

      

      

     III.A

     1,75

      

      

      

     1,91

      

     1

      

      

     1,13

      

     1

      

      

     III.B

     2

      

      

      

     1,79

      

     1

      

      

     1,07

      

     1,1

      

      

     IV.A

     1,5

      

     2

      

     2,1

     1,79

     1,06

      

      

     1

      

     1

      

      

     IV.B

     2,5

     3,36

     1,47

      

     2,14

     1,6

     1,03

      

      

     1,73

      

     1

      

      

      

     Prospech žiakov

     Trieda

     Počet

     Vyznamenaní

     Veľmi dobre

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklasifikovaní

     Správanie 2

     Správanie 3

     Správanie 4

     prima

     20

     15

     5

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     sekunda

     17

     12

     3

     1

     0

     0

     0

     0

     0

     kvarta

     24

     10

     11

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     kvinta

     14

     3

     8

     2

     0

     0

     0

     0

     0

     septima

     16

     8

     4

     4

     0

     0

     0

     0

     0

     oktáva

     26

     9

     10

     7

     0

     0

     0

     0

     0

     I.A

     22

     10

     10

     2

     0

     0

     0

     0

     0

     I.B

     24

     4

     11

     9

     0

     0

     0

     0

     0

     II.A

     18

     8

     3

     7

     0

     0

     0

     0

     0

     II.B

     26

     8

     7

     10

     0

     1

     0

     0

     0

     III.A

     32

     14

     9

     9

     0

     0

     0

     0

     0

     III.B

     29

     12

     11

     6

     0

     0

     0

     0

     0

     IV.A

     31

     14

     9

     8

     0

     0

     2

     0

     0

     IV.B

     29

     8

     9

     12

     0

     0

     1

     0

     0

     Dochádzka žiakov

     Trieda

     Počet

     Zamešk. hod.

     Zam. na žiaka

     Ospravedlnené

     Ospr. na žiaka

     Neospravedlnené

     Neosp. na žiaka

     prima

     20

     1099

     54,95

     1099

     54,95

     0

     0,00

     sekunda

     17

     1157

     72,31

     1157

     72,31

     0

     0,00

     kvarta

     24

     1397

     59,52

     1390

     59,21

     7

     0,30

     kvinta

     14

     1300

     96,82

     1297

     96,59

     3

     0,23

     septima

     16

     1248

     78,00

     1239

     77,44

     9

     0,56

     oktáva

     26

     1998

     76,85

     1991

     76,58

     7

     0,27

     I.A

     22

     1720

     78,18

     1720

     78,18

     0

     0,00

     I.B

     24

     1476

     61,50

     1469

     61,21

     7

     0,29

     II.A

     18

     1638

     93,04

     1638

     93,04

     0

     0,00

     II.B

     26

     2715

     108,60

     2685

     107,40

     30

     1,20

     III.A

     32

     2915

     91,09

     2913

     91,03

     2

     0,06

     III.B

     29

     2694

     92,90

     2686

     92,62

     8

     0,28

     IV.A

     31

     2202

     71,03

     2144

     69,16

     58

     1,87

     IV.B

     29

     1978

     68,21

     1853

     63,90

     125

     4,31

      

      

     Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

     Predmet

     Úroveň

     Počet

     (M/Ž)

     EČ priemer

     EČ počet

     PFIČ priemer

     PFIČ počet

     1 Ústna

     2 Ústna

     3 Ústna

     4 Ústna

     5 Ústna

     Ústna priemer

     Ústna počet

     Anglický jazyk

     B1

     2

     (1/1)

      

      

      

      

     1

     1

      

      

      

     1,50

     2

     Anglický jazyk

     B2

     75

     (31/44)

     59,05%

     75

     68,33%

     75

     29

     25

     17

     4

      

     1,95

     75

     Biológia

      

     22

     (4/18)

      

      

      

      

     9

     7

     5

     1

      

     1,91

     22

     Dejepis

      

     18

     (7/11)

      

      

      

      

     9

     6

     3

      

      

     1,67

     18

     Dejiny umenia

      

     5

     (3/2)

      

      

      

      

     3

     1

     1

      

      

     1,60

     5

     Fyzika

      

     4

     (3/1)

      

      

      

      

     4

      

      

      

      

     1,00

     4

     Geografia

      

     23

     (10/13)

      

      

      

      

     11

     6

     5

     1

      

     1,83

     23

     Chémia

      

     16

     (2/14)

      

      

      

      

     13

     3

      

      

      

     1,19

     16

     Informatika

      

     20

     (16/4)

      

      

      

      

     18

     2

      

      

      

     1,10

     20

     Matematika

      

     25

     (16/9)

     45,32%

     25

      

      

     13

     8

     2

      

      

     1,52

     23

     Náuka o spoločnosti

      

     3

     (2/1)

      

      

      

      

     1

     1

      

     1

      

     2,33

     3

     Nemecký jazyk

     B1

     2

     (0/2)

      

      

      

      

     2

      

      

      

      

     1,00

     2

     Nemecký jazyk

     B2

     12

     (4/8)

     26,32%

     12

     46,25%

     12

     2

     3

     7

      

      

     2,42

     12

     Občianska náuka

      

     33

     (9/24)

      

      

      

      

     18

     6

     8

     1

      

     1,76

     33

     Ruský jazyk

     B1

     6

     (1/5)

      

      

      

      

     4

     1

     1

      

      

     1,50

     6

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     87

     (35/52)

     61,38%

     87

     80,47%

     87

     41

     31

     11

     4

      

     1,75

     87

      

     § 2. ods. 1 f

     Odbory a učebné plány

     Trieda

     Študijný (učebný) odbor

     Zameranie

     prima

     7902 J gymnázium

      

     sekunda

     7902 J gymnázium

      

     kvarta

     7902 5 gymnázium

      

     kvinta

     7902 5 gymnázium

      

     septima

     7902 5 gymnázium

      

     oktáva

     7902 5 gymnázium

      

     I.A

     7902 J gymnázium

      

     I.B

     7902 J gymnázium

      

     II.A

     7902 J gymnázium

      

     II.B

     7902 J gymnázium

      

     III.A

     7902 J gymnázium

      

     III.B

     7902 J gymnázium

      

     IV.A

     7902 5 gymnázium

      

     IV.B

     7902 5 gymnázium

      

     Rozširujúce hodiny

     Rozširujúce hodiny využívame na vyučovanie voliteľných predmetov, kde v 2. ročníku si žiaci volia 4 hodiny, v 3.ročníku 6 hodín a vo štvrtom ročníku dokonca 16 hodín. Ponukou voliteľných seminárov zabezpečujeme celé spektrum predmetov - naši žiaci sa môžu vzdelávať v oblasti jazykov (Seminár zo Slovenského jazyka, Literárny seminár, Konverzácia v anglickom a nemeckom jazyku), v oblasti prírodných vied( Seminár a cvičenia z fyziky, chémie, biológie a geografie), v oblasti matematiky a práce s informáciami (Seminár a cvičenia z matematiky, Seminár z informatiky), v oblasti spoločenských vied (Seminár z dejepisu, Spoločenskovedný seminár, Seminár z občianskej náuky) a v umeleckej oblasti (Dejiny umenia). Každý náš žiak sa môže teda vyprofilovať podľa svojich záujmov a podľa toho, čo chce v budúcnosti študovať.

     Podľa platného učebného plánu sú všetky rozširujúce hodiny využívané na voliteľné semináre a posilnenie povinných predmetov. Učíme tieto voliteľné predmety: seminár z matematiky, seminár z chémie, seminár z fyziky, seminár z geografie, cvičenia z fyziky, cvičenia z matematiky, seminár z biológie, konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia v nemeckom jazyku, konverzácia v ruskom jazyku, spoločenskovedný seminár, seminár z dejepisu, literárny seminár, seminár zo slovenského jazyka, seminár z informatiky,  informatika, matematika, fyzika, chémia, dejepis a  seminár z občianskej náuky.

     § 2. ods. 1 g

     Zamestnanci

     Pracovný pomer:

     V školskom roku 2014/2015 v škole pracovalo 25 pedagogických zamestnancov. Všetci sú plne kvalifikovaní. 6 učitelia sú v 10 platovej triede, 3 s kreditným príplatkom 6%. 17 učiteľov je v 11 platovej triede, z toho 4 s kreditným príplatkom 6% a 8 učiteľov s kreditným príplatkom 12%, 2 učitelia sú v 12, platovej triede, z toho jeden s kreditným príplatkom 6%.

     Pracovný pomer

     Počet pedag. prac.

     Počet nepedag. prac.

     Počet úväzkov pedag. prac.

     Počet úväzkov nepedag. prac.

     TPP

     24

     6

     24

     6

     DPP

      

      

      

      

     Znížený úväzok

     1

     1

     0,27

     0,6

     ZPS

     0

     1

     0

     0,8

     Na dohodu

     1

      

     0,23

      

     Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

     počet

     nekvalifikovaných

     kvalifikovaných

     spolu

     učiteľov

      

     25

     25

     vychovávateľov

      

      

      

     asistentov učiteľa

      

      

      

      

      

      

      

     spolu

      

     25

     25

     Predmety vyučované nekvalifikovane

     Všetky predmety boli vyučované kvalifikovane

     § 2. ods. 1 h

     Vzdelávanie zamestnancov

     Všetci pedagógovia sú plne kvalifikovaní na vyučovanie predmetov, ktoré vyučujú.

     Učitelia sa vzdelávajú prostredníctvom Metodicko - pedagogického centra v Banskej Bystrici a takisto prostredníctvom ďalších akreditovaných inštitúcií.

      

      

     Ďalšie vzdelávanie

     Počet absolventov

     Počet študujúcich

     1.kvalifikačná skúška

      

     3

     2.kvalifikačná skúška

     2

     10

     štúdium školského manažmentu

     2

      

     špecializačné inovačné štúdium

     12

     6

     špecializačné kvalifikačné

      

      

     postgraduálne

     0

      

     doplňujúce pedagogické

     1

      

     vysokoškolské pedagogické

     24

      

     vysokoškolské nepedagogické

     1

      

     § 2. ods. 1 i

     Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

     Úspechy z fyziky a astronómie

     Fyzikálna olympiáda

     V krajskom kole kategórie B získal 1. miesto - Jozef Krutel - septima.

     V krajskom kole kategórie A získal 3. miesto - Jakub Šalko - 4. A

      

     Astronomické súťaže

     Jakub Šalko 4. A získal s výnimočným projektom Pozorovanie a Modelovanie Spektier Planetárnych Hmlovín na prestížnej medzinárodnej vedeckej súťaži EUCYS 2014 (European Union Contest for Young Scientists) vo Varšave špeciálnu cenu EIROforum Spacial Donated Prize European XFEL - týždenná stáž v laboratóriu XFEL v nemeckom Hamburgu, na ktorej reprezentoval našu školu v júni 2015.

     Jakub uvedený projekt úspešne obhájil aj na národnom Festivale Vedy a Techniky 2014 AMAVET v Bratislave a získal cenu - účasť na medzinárodnom kongrese v španielskej Zaragoze - XXIV. Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores, kde reprezentoval našu školu v júni 2015.

     V astronomickej súťaži Čo vieš o hviezdach 2015 v krajskom kole získal štvrté miesto Jakub Šalko

     Astronomická olympiáda - krajské kolo 2. miesto a postup do celoštátneho kola - Jakub Šalko

     Astronomická medzinárodná česko-slovenská súťaž Expedícia Mars - naša škola v uvedenej súťaži získala už po tretíkrát 1. miesto na medzinárodnej úrovni a v marci 2014 Adam Stražovec - 2.B reprezentoval našu školu a Slovensko v Európskom astronomickom výcvikovom stredisku v Belgicku, kde sa konal simulovaný let na Mars.

      

     Úspechy v chémii

     Chemická olympiáda

     Adam Felner - 1. B, Lenka Auxtová 1. B - úspešní riešitelia krajského kola kategória C.

     Vedecké súťaže

     Jakub Potančok - 2. B, Ivan Banko 2. B úspešne reprezentovali našu školu s projektom Šetrenia energie na škole na národnej vedeckej súťaži Hrdinovia budúcnosti zameranej na trvalo udržateľný rozvoj.

     Petra Pastoreková, Ráchel Šoltésová, Barbora Bauerová všetky zo septimy úspešne reprezentovali školu na krajskom kole Festivalu Vedy a Techniky 2014 v Banskej Bystrici a postúpili do národného kola súťaže s projektom Malá vodná elektráreň, kde našu školu dôstojne reprezentovali.

      

     Úspechy v matematike

     Mladší žiaci vzorne reprezentujú našu školu na okresných kolách matematickej olympiády a Pytagoriády.

     Korešpondenčné súťaže

     V školskom roku 2014/2015 naši žiaci dosiahli popredné miesta na celoslovenskej úrovni v matematických súťažiach Matematický Klokan, Taktik, Sezamko, Sezam, Maks.

      

     Úspechy v geografii

     SOČ

     Veronika Giertlová - oktáva získala v súťaži Stredošká odborná činnosť v krajskom kole 2. miesto s projektovou prácou Zmena vidieckej krajiny vo vybranom regióne Slovenska a postúpila na celoslovenské kolo.

      

     Úspechy v biológii

     Biologická olympiáda

     Dominika Nepšinská - 4. A získala v krajskom kole v kategórii A 3. miesto

      

     Vedomostné súťaže

     Medzinárodná súťaž Junior Freshhh

     Každoročne sa žiaci našej školy úspešne zapájajú do on -line medzinárodnej hry v oblasti fyziky, chémie, matematiky a biológie a v šk. roku 2014/2015 postúpili do finále v Bratislave Matej Bošeľa - 3.A, Jozef Krutel - septima a Petra Pastoreková - septima, kde našu školu dôstojne reprezentovali.

     Vynikajúce úspechy sme dosiahli v celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT

     Viacerí žiaci sa umiestňujú na popredných miestach na Slovensku Alžbeta Vedralová - oktáva bola ocenená vecnou cenou spoločnosti EXAM za vynikajúce výsledky.

     V školskom roku 2014/2015 sme zaznamenali výrazné úspechy aj v spoločenskovednej a jazykovej oblasti:

      

     Úspechy v slovenskom jazyku

     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     1. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka kategória B a postup do celoslovenského kola získal - Adam Stražovec z 2. B

     3. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka kategória A získal Peter Švikruha zo 4. A

      

     Súťaž v prednese poézie a prózy

     Adam Rybiansky - oktáva získal 1. miesto v krajskej prehliadke 61. Hviezdoslavovho Kubína SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2015 a bol nominovaný na Hviezdoslavov Kubín

      

     Úspechy v anglickom jazyku

     Olympiáda v anglickom jazyku

     Mojmír Majer - 1. B získal v krajskom kole kategória 2A 4. miesto

      

     Úspechy v spoločenskovednej oblasti

     Súťaž Mladý Európan

     Matej Bošeľa - 3. A, Lucia Medveďová 3.A, Jana Tkáčiková 3.A - 2. miesto v krajskom kole

     Úspechy v športe

     Župná kalokagatia - na Celoslovenskom kole sa zúčastnilo družstvo v zložení Martina Grexová 4.B, Ivana Patinová 3.A, Adam Kňaze oktáva, Ondrej Chramec oktáva a Peter Švikruha 4.A a získali 4. miesto

     Majstrovstvá Slovenska v šípkach - dievčatá 1. miesto - Weisová, Hrnčiariková, Gombasogiová, Baťková všetky 4.B

     chlapci - 5. miesto- Ridzoň, Kanoš 4.B, Švikruha 4.A, , Medveď - oktáva

     Mladý záchranár

     Melko Michal, Daniel Caban, Alica Kramlová, Viktória Ivaničová - všetci z kvarty úspešne reprezentovali školu v okresnom kole súťaže, kde získali 3. miesto

      

     Názov súťaže

     Počet žiakov

     okr. kolo

     regionálne kolo

     kraj. kolo

     národ. kolo

     medzinár. kolo

     Umelecký prednes

     18

     5

      

     2

     1

      

     Matematická olympiáda

     8

     4

      

      

      

      

     Chemická olympiáda

     6

      

      

     2

      

      

     Geografická olympiáda

     31

     6

      

     1

      

      

     Biologická olympiáda

     12

     6

      

      

      

      

     Korešpondenčný seminár z chémie

     5

      

      

     5

      

      

     Korešpondenčný seminár z biológie

     8

      

      

     5

      

      

     SEZAM

     4

      

      

      

     1

      

     Matematický klokan

     96

      

      

      

      

      

     Génius logicus

     41

      

      

      

     1

      

     MAKSÍK

     8

      

      

      

     4

      

     Pytagoriáda

     32

     5

      

     1

      

      

     Olympiáda v anglickom jazyku

     49

     1

      

      

      

      

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     26

     2

      

      

      

      

     Mladý európan

     3

      

     3

      

      

      

     IBobor

     125

      

      

      

      

      

     Mladý záchranár

     5

     5

      

      

      

      

     TAKTIK

     18

      

      

      

     5

      

     Olympiáda v slovenskom jazyku

     24

      

      

     1

      

      

     Expert

     112

      

      

      

     1

      

     SOČ

     1

      

      

     1

     1

      

     Matematický náboj

     10

      

      

      

     10

      

     Florball SS chlapci

     25

     10

     10

      

      

      

     Florball SŠ dievčatá

     20

     10

     10

      

      

      

     Florball ZŠ chlapci

     20

     8

        

      

      

     Fyzikálna olympiáda

     8

      

      

     2

      

      

     Fyzikálny náboj

     10

      

      

      

     10

      

     Čo vieš o hviezdach

     3

      

      

     1

     1

      

     Expedícia Mars

     2

      

      

      

     1

     1

     Astronomická olympiáda

     4

      

      

     1

     1

      

     Župná kalogakatia

      

      

      

     5

     5

      

     Atletika chlapci

      

     10

      

      

      

      

     Atletika dievčatá

      

     10

      

      

      

      

     Cezpoľný beh ZŠ chlapci

      

     3

      

      

      

      

     Cezpoľný beh ZŠ dievčatá

      

     3

      

      

      

      

     Cezpoľný beh SŠ chalpci

      

     6

      

      

      

      

     Cezpoľný beh SŠ dievčatá

      

     3

      

     1

      

      

     Bedminton chlapci

      

     2

     2

     2

      

      

     Bedminton dievčatá

      

     2

     2

      

      

      

     Basketbal ZŠ chlapci

      

     8

      

      

      

      

     Basketbal ZŠ dievčatá

      

     8

      

      

      

      

     Basketbal SŠ

      

     20

      

      

      

      

     Volejbal SŠ

      

     20

      

      

      

      

     Futsal SŠ chlapci

      

     10

      

      

      

      

     Stolný tenis SŠ

      

     8

      

      

      

      

     Školské dni športu

      

     20

      

      

      

      

     Aktivity a prezentácia na verejnosti

     Škola sa pravidelne prezentuje aj na verejnosti a tých aktivít je naozaj veľa.

     Žiaci tretieho ročníka a septimy organizujú v októbri pre prvákov a primanov "Zoznamovák".

     Pre záujemcov o štúdium na našej škole a ich rodičov v mesiaci december organizujeme "Deň otvorených dverí".

     Každý rok pred vianocami organizujeme Vianočný akadémiu, na ktorej žiaci vystúpia s kultúrnym programom a pán riaditeľ oceňuje najúspešnejších študentov za uplynulý kalendárny rok. Najvyššie ocenenie - Cena riaditeľa je spojené aj s finančnou odmenou

     V mesiacoch november a december prebiehajú v triedach štvrtého ročníka stužkové slávnosti.

     Škola sa prezentuje na verejnosti aj prostredníctvom médií - hlavne regionálnej tlače Horehronie, regionálneho rozhlasu Rádio Regina Banská Bystrica, dvojtýždenníka Náš kraj, mediálneho servisu BBSK a webovej stránky školy.

     Pre záujemcov o štúdium na našej škole a ich rodičov v mesiaci december organizujeme "Deň otvorených dverí". Zúčastňujeme sa pravidelne aj na Burze informácií pre záujemcov o štúdium na stredných školách, ktorú organizuje ÚPSVaR pobočka Brezno. Našu činnosť propagujeme aj v základných školách formou osobných stretnutí s rodičmi a žiakmi a tak isto aj propagačnými materiálmi.

     § 2. ods. 1 j

     Projekty

     Projekt Euroscola

     Európsky parlament vytvoril program Euroscola s tromi základnými cieľmi. Prvým je oboznámiť európsku mládež s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, ktorej poslanci sú volení vo všeobecných priamych voľbách, a priblížiť im rozhodovací proces v rámci EÚ.

     Druhým je umožniť účastníkom, aby na vlastnej koži zažili komunitárnu Európu a aby mali možnosť na zasadnutiach spolu s inými mladými ľuďmi z ďalších členských štátov EÚ vymieňať si názory o práci európskych rozmerov, o záležitostiach, ktoré ich zaujímajú .

     Tretím cieľom je zdôrazniť dôležitosť ovládania cudzích jazykov v zjednotenej Európe.

     Je dôležité zdôrazniť, že metódy, ktorými sa euroscoláci snažia dopracovať k cieľu, môžu byť rôzne - a to je na celom projekte najzaujímavejšie.

     Ako už býva dobrým zvykom, naša škola - Gymnázium Jána Chalupku v Brezne - sa pravidelne zapája do projektu organizovaného Európskou úniou s názvom Euroscola.

     Keď sa obzrieme za posledným ročníkom, ktorý práve skončil, môžeme jednohlasne konštatovať, že bol veľmi zaujímavý. Aj tém, ktorým sme sa venovali bolo hneď niekoľko, ale najviac rezonovalo okrúhle - 10. výročie nášho vstupu do EÚ, obrovská pomoc EÚ Slovensku počas tohto obdobia, napriek tomu klesajúci záujem Slovákov o „európske“ záležitosti, ktoré demonštrovali svojim nezáujmom o ostatné voľby do EP a hľadanie príčin tohto paradoxného úkazu.

     Celou Euroscolou sa niesol motív hľadania - hľadali sme odpovede na otázky - aj s pomocou našich ochotných europoslancov - pani Moniky Flašíkovej - Beňovej, pána Maňku, pána Škripeka, pána poslanca NR SR Demiana a dokonca aj nášho eurokomisára a podpredsedu EK - pána Šefčoviča.

     Náš pán eurokomisár nás naplnil takým optimizmom a dobrou náladou, že pod vplyvom stretnutia s ním náš euroscolák Adam vytvoril počítačovú hru - Simulátor eurokomisára. Hru si môžete vyskúšať aj vy, je voľne prístupná na adrese http://ulozto.sk/x9aaetbD/simulator-eurokomisara-exe.

     Výsledky svojej práce sme prezentovali na verejnosti - na hlavnom breznianskom námestí - oblečení v ľudových krojoch - pretože naše tradície, zvyky sú tiež pozitívnym vkladom do európskeho kultúrneho bohatstva - takisto ako náš dobrý príbeh.

     Naša účasť na tejto súťaži dopadla v tomto roku na výbornú (stali sme sa jej víťazmi) a dostali sme možnosť stráviť deň v parlamente Európskej únie v Štrasburgu a taktiež navštíviť niekoľko známych pamiatok Francúzska.

     V projekte Think Twice B4 you Type - projekt Nadácie Orange sa žiaci druhého a tretieho ročníka GJCH v Brezne oboznámili s problematikou bezpečného používania IKT a prevenciou proti ich zneužívaniu na prednáškach a besedách s odborníkmi. Získané vedomosti sami pretvorili do počítačovej animácie, roll-up banerov, posterov a prednášok, ktoré prezentovali mladším spolužiakom, učiteľom na výchovnom koncerte, ktorý sa uskutočnil v júni 2015. Cieľom aktivít bolo zlepšenie komunikácie s odborníkmi, motivácia žiakov k aktívnemu prístupu pri riešení problematiky bezpečného používania IKT. V neposlednom rade bolo cieľom aktivít rozvážne a premyslené používanie IKT v každodennom živote.

     E-Twinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií, poskytovaním nástrojov a služieb, ktoré túto spoluprácu uľahčujú a umožňujú realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety. V rámci medzinárodného partnerstva škôl eTwinning sme v šk. r. 2014-15 spolupracovali so ZŠ Ostrava -Zabŕeh a ďalsími 3 školami z ČR a SR na projekte Globálne problémy a ľudské práva. Projekt bol realitovaný viacerými skupinami žiakovna hodinách ANJ a OBN, ako i v čase mimo vyučovania. ˇžiaci sa neformálnym spôsobom oboznámili s problematikou ĽP, ŽP a jeho ochrany , dobrovoľníctva, fairtrade. Projekty boli realizované v ANJ , SJ a ČJ. Záverečná videokonferencia bola vedená v slovenskom a časkom jazyku. V projekte chceme pokračovať i tento školský rok. Cieľom projekto je zvýšiť komunikačné, jazykové a prezentačné schopnosti žiakov ako i digitálne komptencie.

     Prípravný kurz pre žiakov základných škôl sme realizovali od januára do mája 2015 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Učitelia matematiky a slovenského jazyka a literatúry raz do týždňa sa počas 2 hodín venovali žiakom 9. ročníka ZŠ, ktorí riešili prípravné úlohy na prijímacie skúšky. Pre žiakov sme tento benefit poskytli bezplatne. Chceli sme touto formou žiakov motivovať pre štúdium na našej škole a odbúrať u nich stres z nového prostredia.

     Spolupráca so seniormi z denného centra Prameň pokračovala aj v tomto školskom roku. Vždy prvý štvrtok v mesiaci zavítajú do našej školy 2 skupiny seniorov - začiatočníci a pokročilí, aby ich naši žiaci naučili pracovať na počítači. Rozvinuli sa priteľské vzťahy a na konci školského roku sme sa v Dennom centre Prameň naopak my zúčastnili ukončenia počítačových kurzov a slávnostného odovzdania diplomov.

     Spolupráca s katedrou chémie UMB Banská Bystrica

     V októbri 2014 sa zúčastnila PaedDr. Jana Chlebušová záverečnej konferencie medzinárodného projektu COMBLAB (The acquisition of science competencies through ICT real time experiments v rámci LIFELONG LEARNING PROGRAMME (COMENIUS), EACEA-517587 ) v Helsinkách, v rámci medzinárodného sympózia ISSE 2014. Na konferencii boli prezentované výsledky a závery projektu COMBLAB, na ktorom prostredníctvom Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici participovali aj žiaci Gymnázia Jána Chalupku v Brezne. Do projektu bolo zapojených 6 univerzít z piatich krajín: dve univerzity v Barcelone, jedna vo Viedni, jedna v Prahe, jedna v Helsinkách a UMB BB zo Slovenska.

     Na konferencii v Helsinkách PaedDr. Jana Chlebušová prezentovala príspevok pod názvom Implementácia počítačom podporovaných experimentov do výučby chémie z pohľadu Slovenského učiteľa. Konferencie sa tiež za každú krajinu zúčastnili vysokoškolskí pedagógovia, ktorí projekt v krajine viedli a panelovej diskusie sa zúčastnili tvorcovia kurikula prírodovedných predmetov za jednotlivé krajiny. Z UMB BB to boli RNDr. Marek Skoršepa, PhD. - vedúci projektu a doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.- dekanka Prírodovedeckej fakulty UMB BB.

     § 2. ods. 1 k

     Výsledky inšpekčnej činnosti

     V tomto školskom roku nebola vykonaná inšpekcia. 

     § 2. ods. 1 l

     Materiálno-technické podmienky

     Škola sídli v historickej budove na Štúrovej ulici. Budova je pamiatkovo chránená. Vlastníkom je BBSK, škola je správcom budovy. Jej výstavba spadá do rokov 1894-1904. Posledné stavebné úpravy sa uskutočnili v v roku 2008/2009 v objeme 500 tis €. Vyučovanie sa realizuje v 14 klasických triedach, ktoré sú aj kmeňovými triedami žiakov. Okrem toho vyučujeme v štyroch jazykových triedach. Laboratórne cvičenia majú žiaci v chemickom, biologickom a fyzikálnom laboratóriu. Žiaci 8-ročného štúdia majú hudobnú výchovu v triede na to špecializovanej, kde tiež vyučujeme estetickú výchovu. Informatika a výpočtová technika má tri vlastné pracoviská vybavené najmodernejšou technikou. Škola vlastní jednu telocvičňu rozmerov 10 x 14 m, ďalšie telocvične sme prispôsobili z tried a využívame ich ako posilňovne a na gymnastiku.

     Neustále modernizujeme učebné pomôcky, vymieňame morálne zastaralé pomôcky, flexibilne reagujeme na zmeny v školskom vzdelávacom programe.

     Veľmi aktuálnou je výmena okien na historickej časti budovy. Obdobne stále aktuálnou úlohou je vyriešenie výdajne jedál v priestoroch školy.

     § 2. ods. 1 m

     Finančné a hmotné zabezpečenie

     1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

     555 107 €

     2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

     0 €

     3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

     8760 €

     - z toho 4912 € na odmeny vedúcich krúžkov

     - 3848 € na učebné pomôcky

     4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

     Príjmy 4 491,00 €

     z toho:

     Stužkové         448,00 €

     Maturity          757,00 €

     Ostatné           2158.93 €

     Literatúra        169.13 €

     Olympiády      152,00 €

     Šport               805.85 €

     Spolu              4 587.73 €

     Zostatok k 31.8.2015 483,07 €

     5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

     2% z dane1763,67 €

     § 2. ods. 1 n

     Plnenie stanoveného cieľa

     Hlavným poslaním školy je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium. V ostanom roku bola úspešnosť prijatia 98,7 %. Hlavným pozitívom našich absolventov je skutočnosť, že majú trvalé a pevné vedomosti a ich štúdium nekončí po prvom semestri. Je potešiteľné, že naši žiaci sa nehlásia iba na humanitné smery, ale aj na fakulty prírodovedného (7) a technického zamerania (23), čo je v súlade s potrebami spoločnosti a aj s ďalším uplatnením absolventov vysokých škôl na trhu práce.

     Počet maturantov

     86

     Počet prihlásených na VŠ

     79

     Počet prijatých na VŠ

     78

     Počet neprijatých na VŠ

     1

     Prijatí na VŠ v %

     98,7 %

     Počet nezistených

     0

     Prehľad o prijatí študentov na fakulty podľa odborov

      

     fakulty právnickeho zamerania

     5

     lekárske fakulty

     3

     humanitné a pedagogické zameranie

     19

     prírodovedné zameranie

     7

     technické zameranie

     23

     ekonomické, finančné a dipl. zameranie

     13

     poľnohospodárske , lesnícke a drevárke zameranie

     0

     vojenské a policajné zameranie

     1

     umelecké zameranie

     1

     zdravotnícke zameranie

     6

     Počet prijatých na zahraničné VŠ (z celkového počtu)

     12

     § 2. ods. 1 o

     Úspechy a nedostatky

      

     SILNÉ STRÁNKY

     SLABÉ STRÁNKY

     vynikajúce študijné a športové výsledky

     veľký počet vymeškaných hodín

     dobrá povesť a tradícia školy

     nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov

     výborné výsledky práce s talentovanými žiakmi

     hrozba odchodu kvalitných pedagógov s dlhoročnou praxou

     účasť na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach

     vysoká finančná náročnosť bežnej prevádzky školy

     vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

     nedostatok finančných prostriedkov na investície

     dlhoročná vysoká úspešnosť prijatia absolventov na vysoké školy

      

     spolupráca so základnými školami

      

     spolupráca s vysokými školami

      

     rozvoj kompetencií u žiakov prostredníctvom projektovej práce

      

     spolupráca s regionálnymi komunitami

      

      

      

     PRÍLEŽITOSTI

     RIZIKÁ

     rozšírenie ponuky voliteľných predmetov

     nepriaznivý demografický vývoj

     ďalšie inovačné vzdelávanie učiteľov

     nedocenenie pedagogickej práce

     nadväzovanie nových kontaktov v medzinárodnom meradle

     neustále legislatívne zmeny

     zavádzanie informačných a komunikačných technológií

     nedostatok finančných prostriedkov

      

     § 2. ods. 2 b

     Voľnočasové aktivity

     Názov záujmového krúžku

     Počet detí

     Počet skupín

     Vedúci

     Anglický jazyk

     12

      

     PhDr. Tatiana Kudrnová

      

     Dreams&Teams

     12

      

     PaedDr. Stanislava Benediková

      

     Euroscola

     14

      

     PhDr. Danka Jakubčová

      

     Florbal dievcata

     11

      

     PaedDr. Peter Kováčik

      

     Florbal mladší chlapci

     12

      

     Mgr. Daniel Struhár

      

     Florbal starší chlapci

     12

      

     Mgr. Daniel Struhár

      

     Hokej

     13

      

     PaedDr. Peter Kováčik

      

     Chemický krúžok 1

     14

      

     PaedDr. Jana Chlebušová

      

     Chémický krúžok2

     12

      

     PaedDr. Jana Chlebušová

      

     Matematika2

     19

      

     Mgr. Eva Vančová

      

     Matematika3

     12

      

     Mgr. Viera Kobzová

      

     Matematika4

     14

      

     Mgr. Miroslav Grexa

      

     Nemecký jazyk 1

     19

      

     Mgr. Andrea Zemanová

      

     Nemecký jazyk 2

     12

      

     Mgr. Erika Pauliaková

      

     Plávanie

     15

      

     Mgr. Vičanová Ľubica

     Plavecký klub Flipper

     Ruský jazyk

     12

      

     Mgr. Dagmar Nemčoková

      

     Stolný tenis

     14

      

     PhDr. Jaroslav Babic

      

     Šípky

     14

      

     PaedDr. Miroslav Smrečan

      

     Športové hry1

     17

      

     Mgr. Ivana Kňazeová

      

     Športové hry2

     14

      

     PaedDr. Peter Aneštík

      

     Turistický - vodácky

     22

      

     Mgr. Daniel Struhár

      

     § 2. ods. 2 c

     Spolupráca školy s rodičmi

     Už tradične je na vysokej kvalitatívnej úrovni spolupráca školy a rodiny. Rodičia školu podporujú morálne a materiálne. Vrcholné orgány samosprávy ako napr. Rada rodičovských združení pracujú agilne a pravidelne k prospechu žiakov i celej školy. Predsedom RRZ bol pán Ing. Ivan Kupčok.

     Rada rokuje jedenkrát za mesiac. Rieši závažné problémy školy, participuje na materiálnom chode i spoločenskom živote.

     Medzi tradičné podujatia spolupráce patria stužkové slávnosti, zoznamovák, plavecké a lyžiarske kurzy. Rodičia sú dôležitou oporou školy.Pri RRZ je zriadené aj občianske združenie. Aj touto formou rodičia podporujú svoje deti, školu. Triedni učitelia úzko spolupracujú s rodičmi pri riešení problémov v dochádzke, prospechu i pri voľnočasových aktivitách žiakov.

     § 2. ods. 2 d

     Spolupráca školy a verejnosti

     Zapojenie do verejnoprospešnej činnosti z roka na rok graduje. Každoročne sa podieľame na organizovaní celoslovenskej prehliadky tvorivosti učiteľov - Chalupkovo Brezno. Účastníci sa radi vracajú a vysoko hodnotia súťažné prostredie a celú atmosféru. Naša spolupráca už tradične korešponduje s činnosťou takých subjektov ako je UNICEF, Liga proti rakovine, pomáhame tiež Lige za duševné zdravie. Už tradičným sa stáva darovanie krvi. Na jeseň je to Študentská kvapka krvi a na jar Valentínska kvapka krvi. Darcov každoročne pribúda. 

     Záver

     Vypracoval: PhDr. Miroslav Glembek

     V Brezne, 12. októbra 2015