•                                           Zelená škola

    je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Od roku 2004 pomáha prepojiť environmentálnu výchovu s praktickou ochranou prírody aj na slovenských materských, základných a stredných školách. Tie, ktorým sa podarí splniť stanovené kritériá, získajú medzinárodne uznávaný certifikát a dostanú sa do spoločnosti rovnako aktívnych škôl kdekoľvek na svete.

    Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

     

    Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

    • schopnosť riešiť reálne potreby školy a okolia;
    • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
    • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
    • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
    • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

    Účinným nástrojom k tomu, aby sa na škole udiali pozitívne zmeny – zmeny nielen v oblasti životného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej atmosféry na škole je metodika 7 krokov. Tieto kroky realizuje škola postupne počas celého certifikačného obdobia.

    Metodika 7 krokov pozostáva:

    1. krok: Vytvorenie kolégia Zelenej školy
    2. krok:  Enviromentálny audit školy- skúma vplyv školy na životné prostredie v šiestich oblastiach: Odpad, Voda, Energia, Zelené úradovanie a obstarávanie, Zeleň a ochrana prírody, Doprava.
    3. krok: Vytvorenie Environmentálneho akčného plánu. Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou.
    4. krok: Hodnotenie a monitoring - je priebežné sledovanie toho, ako nám na škole ide plnenie aktivít z akčného plánu.
    5. krok: Pro-environmentálna výučba - prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania.
    6. krok: Informovanie a spolupráca - zapojenie komunity znamená, že o aktivitách na škole budeme informovať nielen rodinu, ale aj priateľov či okolie školy. informovanie môže škole pomôcť pri nadväzovaní spolupráce s rodičmi, či možnými podporovateľmi – sponzormi.
    7. krok: Eko-kódex je umelecké znázornenie hodnôt našej školy. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje školu.