• Prečo študovať na našom gymnáziu

    • Neučíme sa pre školu, ale pre život (Seneca) 

     Sme škola s tradíciou

     Škola vznikla na základe rozhodnutia ministerskej rady z 15. septembra 1938 ako štátna československá reálka. V septembri 1938 ju začalo navštevovať 85 študentov. Názov školy sa v priebehu histórie niekoľkokrát menil – od roku 1939 to bolo štátne slovenské gymnázium, neskôr jedenásťročná stredná škola, dvanásťročná stredná škola, stredná všeobecnovzdelávacia škola, gymnázium a od roku 1988 Gymnázium Jána Chalupku. Počas jej života sa postupne menilo jej zameranie a smerovanie (humanitné, prírodovedné, technické až po súčasné všeobecné). Školu navštevujú žiaci z celého regiónu od Telgártu až po Nemeckú, na štúdium sa hlásia žiaci zo ZŠ s výbornými študijnými výsledkami, v súčasnosti študujú na škole aj žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami bez väčších problémov.

     Kvalitné vzdelanie

     Hlavné zameranie školy je poskytnúť žiakom kvalitné stredoškolské vzdelanie a pripraviť ich na vysokoškolské štúdium.  V ostatnom školskom roku sa 97,6 % našich absolventov dostalo na vysoké školy. Hlavným pozitívom našich absolventov je skutočnosť, že majú trvalé a pevné vedomosti a takmer všetci vysokoškolské štúdium aj úspešne ukončia. Je potešiteľné, že naša úspešnosť sa prejavuje hlavne na preferovaných školách ako sú právnické fakulty, medicína, ekonomické fakulty, fakulty informatiky a informačných technológií a ďalšie technické fakulty. Niektorí naši absolventi úspešne študujú aj na zahraničných vysokých školách. 

     Čo ponúkame

     Ponúkame štvorročné štúdium pre absolventov 9. ročníka ZŠ a osemročné štúdium pre žiakov po absolvovaní 5. ročníka ZŠ.
     Náš školský vzdelávací program umožňuje po ukončení 2. ročníka pri štvorročnom štúdiu, resp. 6. ročníka pri osemročnom štúdiu so všeobecným zameraním profiláciu žiakov na prírodovedné alebo humanitné zameranie s posilnením profilových predmetov formou seminárov (pri prírodovednom zameraní – záujemcovia o VŠ - medicína, farmácia, prírodné a technické vedy – voliteľné semináre z biológie, chémie, fyziky, matematiky, informatiky; pri humanitnom zameraní - VŠ – právo, cudzie jazyky, psychológia, spoločenské a sociálne vedy,.. – voliteľné semináre z dejepisu, občianskej náuky, umenia a kultúry; pre všetkých žiakov konverzácie v cudzích jazykoch ). Skladba voliteľných predmetov je flexibilná podľa záujmu žiakov a v maturitnom ročníku si žiak môže zvoliť až 12 hodín.

     Naša škola začala tento školský rok spolupracovať s autorizovaným skúškovým centrom – CAMBRIDGE EXAMINATION CENTRE BANSKÁ BYSTRICA. Certifikovaná americká lektorka pripravuje našich žiakov na medzinárodne uznávané skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 (Certificate in Advanced English). Žiaci nemusia nikam dochádzať, kurz absolvujú priamo v našej škole. 

     Škola po škole

     Škola to nie je len vyučovanie, ale aj množstvo mimoškolských aktivít a projektov do  ktorých sa žiaci zapájajú: žiaci rozvíjajú všetky oblasti - prírodovednú, spoločenskovednú, oblasť cudzích jazykov, športovú a aj umeleckú.
     Najvýznamnejšie projekty, ktoré v súčasnosti v škole realizujeme:

     1. Erasmus+ Slovensko- Španielsko - Portugalsko - Rakúsko (projekt hľadá  súvislosť zodpovedného stravovania/zodpovednej spotreby s globálnym otepľovaním a znižovaním uhlíkovej stopy. Pomocou inovatívnych foriem vyučovania s využitím metodiky bádateľsky orientovaného prírodovedného vzdelávania a interdisciplinárneho prístupu STEAM (Veda, Technika, Inžinierstvo, Umenie a Matematika) navrhnúť riešenie tohto problému a výsledky z projektu spoločne zdieľať so všetkými partnerskými školami.
     2. Program DOFE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (Ide o plnenie výziev v troch oblastiach a absolvovanie dobrodružnej expedície, vedie študentov k cieľavedomosti a samostatnosti) ,
     3. IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie (vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.),
     4. Euroscola (projekt, v ktorom žiaci popularizujú EÚ v škole, v meste a regióne) a projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
     5. Zelená škola ( program, ktorý slúži na zmenu environmentálneho správania školskej komunity), projekt Záhrada, ktorá učí,
     6. Učíme pre život-učíme v súvislostiach (projekt na rozvoj čitateľskej, prírodovednem, matematickej a finančnej gramotnosti)
     7. .....je toho strašne veľa.

      

     Ako spolupracujeme so širšou verejnosťou 

     Škola nie je uzavretý priestor, ale spolupracuje aj s verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so žiakmi, ich rodičmi, mestom a samosprávnym krajom. V prvom rade spolupracujeme s organizáciami, ktoré pôsobia na území mesta Brezna. Každoročne sa podieľame na organizovaní celoslovenskej prehliadky tvorivosti učiteľov - Chalupkovo Brezno, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva SR a mesto Brezno. Účastníci sa radi vracajú a vysoko hodnotia súťažné prostredie a celú atmosféru.
     Škola rozvíja všetky formy spolupráce s verejnosťou.
     Žiaci sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, ktoré organizuje Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s regionálnym združením Horehronie - jarná a jesenná Gruntovačka - čistenie turistických chodníkov v blízkom okolí Brezna - na Dedečkovu chatu, tak isto do aktivít, ktoré organizuje mesto - jarné upratovanie.
     Podporujeme svojou účasťou športové podujatia, ktoré sa konajú v našom regióne (biatlonové súťaže v Osrblí) a naši žiaci pôsobia na týchto podujatiach ako spoluorganizátori - vlajkonosiči, chaperóni a pod.
     Zapájame sa do dobrovoľníckych zbierok UNICEF, Ligy proti rakovine, pomáhame tiež Lige za duševné zdravie. Tradične spolupracujeme aj so Slovenským červeným krížom pri organizovaní darovania krvi. Na jeseň je to Študentská kvapka krvi a na jar Valentínska kvapka krvi.
     Spolupracujeme aj so seniormi z Denného centra Prameň - raz do mesiaca seniori zavítajú na našu školu a naši žiaci sa stávajú pre nich lektormi počítačového kurzu. V tomto školskom roku žiaci učili seniorov pracovať s tabletmi a mobilmi.
     Žiaci sa podieľajú na spoluorganizovaní aktivít, ktoré sa konajú v rámci mesta napr. Míľa pre mamu, Night run.
     Škola sa prezentuje na verejnosti prostredníctvom svojich žiakov a rozličných súťaží a aktivít, ktoré v škole organizujeme. O týchto aktivitách informujeme širokú verejnosť prostredníctvom médií - hlavne regionálnej tlače Horehronie, Brezňan, Brezno24, regionálneho rozhlasu Rádio Regina Banská Bystrica, dvojtýždenníka Náš kraj, mediálneho servisu BBSK a webovej a facebookovej stránky školy.
     Žiaci tretieho ročníka a septimy organizujú v októbri pre prvákov a primanov "Zoznamovák".
     V mesiacoch november a december prebiehajú v triedach štvrtého ročníka stužkové slávnosti.
     Každý rok pred Vianocami organizujeme Vianočnú akadémiu, na ktorej žiaci vystúpia s kultúrnym programom a pán riaditeľ oceňuje najúspešnejších študentov za uplynulý kalendárny rok. Pre záujemcov o štúdium na našej škole a ich rodičov v mesiaci december organizujeme "Deň otvorených dverí". Našu činnosť propagujeme aj v základných školách formou osobných stretnutí s rodičmi a žiakmi a tak isto aj propagačnými materiálmi.

      

     Úspechy

     Úspechy školy to sú úspechy jej žiakov. Za celé obdobie existencie školy ich bolo veľmi veľa - v poslednom desaťročí školu najvýraznejšie zviditeľnil Peter Horváth, ktorý v oblasti chémie získal na medzinárodnej súťaži GENIUS OLYMPIAD, ktorá sa uskutočnila na Newyorskej štátnej univerzite v Oswegu v USA v júni 2011 zlatú medailu, vecnú cenu a špeciálnu cenu za mimoriadne vedomosti. Následne o rok neskôr na súťaži Intel ISEF 2012– Medzinárodnej súťaži vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl v Pensylvánii v USA, získal bronzovú medailu.
     Medzi našich úspešných absolventov patrí napr. aj súčasný pán primátor mesta Brezno JUDr. Tomáš Abel, PhD. a aj jeho obaja viceprimátori Ing. arch. Ján Králik a Mgr. Martin Juhaniak.
     Našu školu navštevovali aj úspešne slovenské reprezentantky v biatlone Pavlína a Ivona Fialkové.
      

     Za roky existencie brány našej školy opustilo okolo 8000 absolventov. Stali sa lekármi, vedcami, učiteľmi, redaktormi, hercami, športovcami, odborníkmi v rozličných oblastiach – a vlastne - to je jedno kým. Ale hlavne stali sa z nich poctiví a slušne vychovaní ľudia. A to nás teší a povzbudzuje do ďalšej práce.