• Slovensko- Španielsko - Portugalsko – Rakúsko

      

     Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

     Cieľom programu Erasmus+ je modernizovať vzdelávanie, odbornú prípravu a mládežnícku prácu v rámci Európy

     Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

      

     Projekt SUSDI -  Sustainable diets (Trvalo udržateľná strava)

      

     Gymnázium Jána Chalupku Brezno získalo grant na realizáciu projektu SUSDI Sustainable diets (Trvalo udržateľná strava) v rámci programu Erasmus+

      

     Trvanie projektu:  2018-2020

      

     Cieľ projektu: Nájsť súvislosť zodpovedného stravovania/zodpovednej spotreby s globálnym otepľovaním a znižovaním uhlíkovej stopy. Pomocou inovatívnych foriem vyučovania s využitím metodiky bádateľsky orientovaného prírodovedného vzdelávania a interdisciplinárneho prístupu STEAM (Veda, Technika, Inžinierstvo, Umenie a Matematika) navrhnúť riešenie tohto problému a výsledky z projektu spoločne zdieľať so všetkými partnerskými školami.

      

     Projekt je zameraný na vyučovacie predmety: chémia, biológia, fyzika, anglický jazyk

      

     Koordinátor: Španielsko

      

     Partnerské krajiny: Slovensko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko

      

     Partnerské školy:

     Gymnázium Jána Chalupku Brezno na Slovensku

     Stredná škola Institut Sabadell v Španielsku

     Spojená škola Escolas Trigal de Santa Maria Tadim v Portugalsku

     Stredná škola BG/BRG  Biondekgasse  Baden v Rakúsku

      

      

     Benefity projektu:

      

     • rozvoj zručností a kompetencií v oblasti identifikácie problémov, hľadaní ich riešenia a vyvodenia relevantných záverov
     • rozvoj bádateľských aktivít a objavovania v duchu metodiky  IBSE  (bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie)
     • rozvoj kompetencií v oblasti vyjadrovania emócií a podpora kreativity žiakov (STEAM)
     • rozvoj sociálnych kompetencií žiakov -  učia sa spolupracovať v tíme, kooperovať a vzájomne komunikovať, riešiť konfliktné situácie
     • rozvoj kompetencií a zručnosti v používaní  cudzieho jazyka
     • podpora  sociálnych a vzdelávacích hodnôt Európskeho kultúrneho dedičstva

      

      

      

      

     Mobility žiakov a učiteľov:

     Termín mobility

     Partnerská krajina

     Účastníci mobility

     Október 2018

     Španielsko

     učitelia

     Február 2019

     Portugalsko

     žiaci a učitelia

     Jún 2019

     Rakúsko

     žiaci a učitelia

     September 2019

     Slovensko

     učitelia

     Február 2020

     Španielsko

     žiaci a učitelia

     Máj 2020

     Slovensko

     žiaci a učitelia

     Jún 2020

     Portugalsko

     učitelia

      

     Každej žiackej mobility sa zúčastní sedem žiakov a dvaja učitelia.

     Trvanie mobility: sedem dní  - účasť na vyučovacom procese v škole, exkurzie, spoznávanie krajiny a jej kultúry.

      

     Aktivity a výstupy projektu:

     • študenti vytvoria logo projektu, informačné tabule v priestoroch školy, webovú stránku projektu, dynamickú mapu s lokálnymi potravinami a ich dopadom na uhlíkovú stopu prepojenú s webovou stránkou
     • pomocou vyučovacieho prístupu STEAM  študenti vytvoria  malé umelecké diela (videá, piesne, vystúpenia, výstavy, inštalácie a i.) s problematikou trvalo udržateľného stravovania
     • počas mobilít študenti vytvoria prezentácie na témy What I eat and global warming  (Čo jem a globálne otepľovanie) s návrhom kreatívnych riešení problému a návrhom kontroly uplatňovania a dodržiavania navrhnutých riešení na školách a vo svojom okolí
     • študenti budú pracovať na e-twinningu s partnerskými školami počas aj po ukončení projektu
     • študenti vytvoria spolupracujúce skupiny na školách a medzi partnerskými školami
     • študenti budú všetky aktivity projektu SUSDI prezentovať v miestnych médiách a na webových stránkach škôl a projektu SUSDI
     • každá zo zúčastnených krajín vybuduje v školskom areáli Záhradu, ktorá učí, v ktorej bude  priestor využívaný na pestovanie sezónnych plodín spojených s projektom SUSDI
     • učitelia vytvoria vyučovacie metodiky  na tému trvalo udržateľnej stravy, zodpovedného stravovania a globálneho otepľovania, ktoré súvisia s témami vo vzdelávacom programe prírodovedných predmetov jednotlivých škôl

      

     Link na web projektu:

     https://sites.google.com/ies-sabadell.cat/susdi/eng/partners