• Názov projektu

   Učíme pre život - učíme v súvislostiach

   Kód ITMS2014+

   312011U951

   Miesto realizácie

   Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, 977 01 Brezno

   Operačný program

   Ľudské zdroje

   Spolufinancovaný z

   Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Štátny rozpočet SR, zriaďovateľ školy

   Prioritná os

   1. Vzdelávanie

   Konkrétny cieľ

   1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

   Hlavné aktivity projektu:

   1. Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov na gymnáziu

   Cieľ aktivity: Zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom uplatnenia extra hodín a realizáciou aktivít mimoškolskej činnosti.

   1.1 Extra hodiny budú slúžiť na  implementovanie inovatívnych metód a foriem vyučovania so zameraním sa na všetky gramotnosti. Využívať budeme interaktívne a digitálne vyučovanie, nové učebné pomôcky a modernú literatúru. Extra hodiny sa budú vyučovať nad rámec povinných a disponibilných hodín stanovených v rámci ŠVP a to v nasledovnom rozsahu:

   osemročné štúdium extra hodiny v predmetoch delené hodiny v predmetoch
   prima BIO  
   sekunda SJL, CHE  
   tercia SJL, GEO  
   kvarta SJL MAT
   kvinta SJL, INF BIO, MAT
   sexta SJL, GEO CHE, MAT
   septima SJL, OBN  
   oktáva SJL  
   štvorročné štúdium extra hodiny v predmetoch delené hodiny v predmetoch
    1.ročník  SJL, INF  BIO, MAT
    2.ročník  SJL, GEO  CHE, MAT
    3.ročník  SJL, OBN  
    4. ročník  SJL  

   1.2 Mimoškolská činnosť 

   Naša škola sa rozhodla rozvíjať jednotlivé gramotnosti žiakov aj v rámci mimoškolského vzdelávania, ktoré nenásilnou hravou formou prehlbujú vedomostia znalosti žiakov. Počas realizácie projektu plánujeme zaviesť 2 krúžky: Prírodovedný krúžok a Čitateľský krúžok.

   2. Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov gymnázia

   Cieľ aktivity: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov s cieľom rozvíjania matematickej, čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

   2.1 Pedagogické kluby

   Cieľ: Rozvíjať čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom výmeny skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti pedagógov. V priebehu realizácie projektu vytvoríme tieto pedagogické kluby: Pedagogický klub SJL, Pedagogický klub MAT-INF-OBN a Pedagogický klub  CHE-BIO-GEO.

   Kluby sa budú venovať týmto témam:

   • výsledky medzinárodných meraní PISA a možné spôsoby pre ich zlepšenie,

   • identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich riešenia, s dôrazom na rozvoj matematickej/ čitateľskej/ finančnej/ prírodovednej gramotnosti(podľa zamerania klubu),

   • výmena skúsenosti s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce, s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvojkľúčových kompetencií žiakov, s orientáciou na matematickú/čitateľskú/finančnú/prírodovednú gramotnosť (podľa zamerania klubu),

   • implementovanie medzipredmetových vzťahov vo vzdelávacom procese.

   2.2 Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

   Realizácia vzdelávaní bude prebiehať interne, učitelia si budú odovzdávať poznatky, ktoré získali absolvovaním rozličných vzdelávacích aktivít na metodickýchcentrách, vysokých školách a iných akreditovaných vzdelávacích inštitúciách. Školenia sa budú realizovať na pôde školy. Celkovo bude do aktivity zapojených 13 pedagógov. Neakreditované školenia budú zamerané na využitie školského informačného systému aSc Agenda a prostredia EduPage v praxi učiteľa, využitie ITScience laboratória na vyučovaní, rozvoj finančnej gramotnosti a využitie myšlienkových máp pri práci pedagóga.

   3. Koordinácia projektu

   V rámci tejto povinnej aktivity prebieha komplexné riadenie projektu. Riadenie prebieha v súlade s platnými predpismi SR a EÚ, Príručkou pre prijímateľa, Príručkou pre realizáciu verejného obstarávania, Zmluvou o poskytnutí NFP a ďalšími záväznými dokumentmi viažucimi sa na projekt.