• Profil školy

    • Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov vo štvorročnom, v päťročnom alebo v osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. c). Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe.


     Je určená pre absolventov  9. ročníka základných škôl a pre absolventov  5.ročníka ZŠ  v prípade, že majú záujem o  8 – ročné štúdium zamerané na cudzie jazyky.

     Študijné odbory:

     79 02 J00 gymnázium -  4-ročné štúdium

     79 02 J00 gymnázium -, 8 – ročné štúdium

     Komu je štúdium určené

     Právo študovať na stredných školách majú žiaci a ďalší uchádzači podľa schopností, vedomostí, záujmov a zdravotnej spôsobilosti.

     Po úspešnom skončení  deviateho ročníka základnej školy možno žiaka základnej školy alebo osobu, ktorá skončila povinnú školskú dochádzku prijať do prvého ročníka štúdia na strednej škole.
     Po úspešnom skončení piateho ročníka základnej školy v príslušnom školskom roku možno jej žiaka prijať na osemročné štúdium na gymnáziu.