• Matematika - štvorročné štúdium

    •  

     I.       Počtové výkony s reálnymi  číslami

      

     Zobrazenie prirodzených, celých čísel, desatinných čísel, zlomkov na číselnej osi, porovnávanie prirodzených, celých čísel, desatinných čísel, zlomkov.

     Sčitovanie, odčitovanie, násobenie a delenie prirodzených, celých čísel, desatinných čísel, zlomkov.

     Kritéria deliteľnosti, prvočísla, zložené čísla a ich prvočíselný rozklad.

     Riešenie jednoduchých slovných úloh.

     Druhá a tretia mocnina a odmocnina. Mocniny s mocniteľom – prirodzeným číslom

     Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami.

     Zápis veľkých čísel v tvare a.10n (pre 1 ≤ a <10 a nÎN) a práca s takýmito číslami.

      

     II.    Pomer. Priama a nepriama úmernosť. Percentá

      

     Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. Mierka plánu a mapy.

     Priama a nepriama úmernosť. Trojčlenka a úmera.

     Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent.

     Promile.

     Jednoduché úrokovanie.

     Slovné úlohy.

      

     III. Premenná, výraz, rovnica

      

     Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z porovnávania.

     Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné. Vzorce.

     Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca.

     Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch.

     Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc, ich vzťah k príslušnej lineárnej rovnici. Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc s neznámou v menovateli.

     Vyjadrenie neznámej zo vzorca.

     Priama a nepriama úmernosť.

     Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k lineárnej rovnici alebo nerovnici.

      

     IV. Planimetria

      

     Uhol a jeho veľkosť, stupňová miera, porovnávanie uhlov, dvojice uhlov, operácie s uhlami.

     Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov podľa veľkosti. Uhly v trojuholníku.

     Zhodnosť trojuholníkov. Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu), jej jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou trojuholníkov.

     Rozdelenie trojuholníkov podľa vnútorných uhlov, resp. strán, ich základné vlastností.

     Výška trojuholníka, ťažnice trojuholníka, ťažisko.

     Rovnobežníky a ich základné vlastnosti vyplývajúce z rovnobežnosti. Výška rovnobežníka.

     Lichobežník. Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník, objav niektorých ich vlastností.

     Jednoduché konštrukcie rovnobežníkov a lichobežníka.

     Obsah a obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, kosoštvorca, kosodĺžnika a lichobežníka.

     Jednotky dĺžky a ich premeny, jednotky obsahu a ich premeny.

     Pytagorova veta a jej využitie.

     Kruh, kružnica. Tetiva kružnice. Dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči príslušnému polomeru.

     Kružnicový oblúk a kruhový výsek (odsek), ich stredový uhol.

     Obsah kruhu a dĺžka kružnice (obvod kruhu).

     Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti.

     Úsečka rozdelená v danom pomere. Podobnosť trojuholníkov.

     Osová súmernosť, os súmernosti, stredová súmernosť a ich využitie.

     Slovné úlohy.

      

     V.    Stereometria

      

     Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán.

     Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, nárys, pôdorys, a bokorys.

     Hranol, valec, kužeľ, guľa.

     Siete telies. Povrch a objem telies. Jednotky objemu a ich premena.

     Slovné úlohy.

      

     VI. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika

      

     Usporiadanie prvkov do radu.

     Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných čísel (prvkov) z daného počtu číslic (prvkov).

     Pravidlo súčinu. Úlohy s podmienkami. Slovné úlohy.

     Pravdepodobnostné hry a pokusy.

     Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a diagramov.

     Tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, interpretácia a tvorba, prechod od jedného typu znázornenia k inému.